Zasady i warunki

erwis subskrypcji Star Chef.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji doskonałe przepisy w postaci tekstowej i filmowej, uporządkowane według kategorii, a także wskazówki kulinarne i inne treści oraz artykuły ze świata gotowania i żywności. 

Niniejszy dokument ustanawia Ogólne Warunki Handlowe (dalej łącznie zwane „Warunkami i warunkami szczególnymi”) regulujące korzystanie z produktów lub usług oferowanych przez spółkę Giant Mobile Society (w dalszej części tekstu zwaną „Giant Mobile”) i mające zastosowanie w odniesieniu nie tylko do treści i usług dostarczanych za pośrednictwem mobilnego internetu (zwanego „usługą MID”), ale także do usług dostarczanych za pośrednictwem Internetu, niniejszej witryny internetowej lub dowolnej aplikacji internetowej (zwanych „Witrynami”) i/lub za pośrednictwem innych środków dostarczania treści mobilnych. Korzystanie z dowolnej usługi będzie jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W związku z tym w przypadku niewyrażania zgody na którykolwiek z ustanowionych warunków prosimy o niekorzystanie z tych usług.

1. USŁUGA

W ramach swoich usług Giant Mobile Society oferuje filmy prezentujące dokładną metodologię przygotowywania potraw, na kompatybilne telefony komórkowe i/lub komputery osobiste. Usługi mogą również obejmować dostęp do produktów i usług stron trzecich.

a) Płatności online za usługę subskrypcji: ta metoda płatności umożliwia użytkownikowi dostęp do portalu. W każdej chwili użytkownik może zażądać zarejestrowania go w usłudze subskrypcji za pośrednictwem sieci z reklamowanymi w dowolnym czasie informacjami. Po dokonaniu subskrypcji, użytkownik otrzyma na swój telefon komórkowy wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji usługi i zaakceptuje postanowienia tych szczególnych warunków, a także warunki prawne przedstawione przez operatora na swojej stronie internetowej i na stronie subskrypcji.

Giant Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, a także do tymczasowego lub trwałego przerwania świadczonej przez siebie usługi, lub do jednostronnego anulowania wszystkich usług.

Zgodnie z artykułem 102 królewskiego dekretu ustawodawczego 1/2007 z 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innymi uzupełniającymi aktami prawnymi, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do otrzymywanych treści. Wysokość kosztów będzie uzależniona od stawek i warunków zawartych przez użytkownika w drodze umowy z operatorem telefonii komórkowej, tak więc w żadnym przypadku Giant Mobile nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tymi kosztami. Kwoty każdej z tych usług będą rozliczane i obciążane przez operatora telefonii komórkowej, z którym użytkownik zawarł umowę na świadczenie odpowiednich usług telefonicznych. W przypadku użytkowników, którzy używają telefonu komórkowego z kartą przedpłaconą, kwota tych usług zostanie naliczona na konto użytkownika.

2. KOSZTY USŁUG

Dzięki subskrypcji użytkownik uzyska dostęp do społeczności, stanie się jej członkiem i będzie mógł w nieograniczony sposób korzystać z promowanej treści. Płatność Payforit za usługę subskrypcji: użytkownik może wykorzystywać zawartość portalu bez jakichkolwiek ograniczeń, przy czym jest on zobowiązany do zrealizowania płatności za usługę w wysokości 10 PLN/tydzień, wraz z podatkami. Koszty te zostaną odliczone od sumy wymienionej na fakturze użytkownika. 

Użytkownik może wciąż korzystać z treści usługi w opłaconym czasie, nawet w przypadku rezygnacji z subskrypcji.

3. DOSTĘP DO USŁUG

Tylko osoby pełnoletnie (mające ukończonych 18 lat) mogą zgłaszać wniosek i zawierać umowę o świadczeniu usług przez Giant Mobile. Giant Mobile nie posiada i nie może posiadać żadnej wiedzy dotyczącej danych osobowych użytkowników swoich towarów i usług, ponieważ z punktu widzenia świadczącego usługi zawieranie umowy odbywa się całkowicie anonimowo i w systemie telematycznym, w związku z tym Giant Mobile nie ponosi odpowiedzialności w przypadku używania telefonu komórkowego przez osoby nieletnie. Giant Mobile nie może w żaden sposób zastąpić „kontroli rodzicielskiej”, którą musi sprawować nad osobami małoletnimi i odpowiadać za nie opiekun lub głowa rodziny, dlatego zalecamy ograniczoną dostępność do naszych usług dla takich osób, zaznaczając jednocześnie, że właściciel numeru telefonu komórkowego, za pomocą którego świadczone są te usługi, będzie w każdej sytuacji uznany za osobę ponoszącą pełną odpowiedzialność.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Giant Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek strat lub szkód będących konsekwencją niewłaściwego wykorzystania treści lub świadczonych przez siebie usług. W związku z tym Użytkownik nie będzie mógł korzystać w sposób bezprawny z systemu oraz usług Giant Mobile i będzie zobowiązany do przestrzegania praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, patentów, praw autorskich i wszelkich innych praw ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Tym samym użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z tych Usług jest niedozwolone do celów komercyjnych i do jakichkolwiek innych celów poza opisanymi w niniejszych Warunkach ogólnych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA GIANT MOBILE

Odpowiedzialność Giant Mobile będzie z zasady ograniczona do wartości kwoty zapłaconej przez użytkownika za usługi oferowane zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi. W każdym przypadku Giant Mobile będzie ponosić odpowiedzialność za dokładne przestrzeganie obowiązujących go praw.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strony WWW i WAP firmy Giant Mobile, ich zawartość i prawa własności intelektualnej, programowanie i projektowanie stron internetowych są w pełni chronione prawem autorskim, zaś ich kopiowanie, przekazywanie, ujawnianie oraz rozpowszechnianie są surowo zabronione, o ile nie zostało to dopuszczone na mocy obowiązkowego upoważnienia. Podobnie, wszystkie wyróżniające się znaki pojawiające się na stronie WWW i WAP są własnością Giant Mobile lub stron trzecich, i bez uprzedniej, należnej, wyraźnej zgody właściciela zabronione jest ich powielanie lub rozpowszechnianie. Giant Mobile zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania dowolnej zawartości, usług lub narzędzi zawartych w świadczonych przez siebie usługach internetowych.

7. PRAWO WŁAŚCIWE

Strony WWW i WAP Giant Mobile, ich zawartość i prawa własności intelektualnej, programowanie i projektowanie stron internetowych są w pełni chronione prawem autorskim, zaś ich kopiowanie, przekazywanie, ujawnianie oraz rozpowszechnianie są zabronione, o ile nie zostało to dopuszczone na mocy obowiązkowego upoważnienia. Podobnie, wszystkie wyróżniające się znaki pojawiające się na stronie WWW i WAP są własnością Giant Mobile lub stron trzecich, i bez uprzedniej, należnej, wyraźnej zgody właściciela zabronione jest ich powielanie lub rozpowszechnianie. Giant Mobile zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania dowolnej zawartości, usług lub narzędzi zawartych w świadczonych przez siebie usługach internetowych.

8. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez użytkowników zostaną włączone do zautomatyzowanej bazy danych będącej własnością i zarządzanej przez Giant Mobile Society SLU (zwanej dalej Giant Mobile) o numerze NIP ESB66550047 i zarejestrowanej pod adresem: Avda. Arcadi Garcia Sanz, 19 -1 A Vila-Real (Castellón). Wspomniana baza danych jest zarejestrowana w ogólnym rejestrze hiszpańskiej agencji ochrony danych. Przetwarzanie danych osobowych wymienionych w niniejszej nocie informacyjnej ma wpływ na wszystkie dane osobowe, które zostały przekazane przez użytkownika Giant Mobile w momencie rejestracji na portalu internetowym, a także wszystkie te, które są przekazywane w celu uzyskania dostępu do usług innych stron lub usługi wspomnianej społeczności. Giant Mobile obowiązuje zachowanie poufności danych osobowych oraz przetwarzanie ich z zachowaniem ścisłej tajemnicy, i w tym celu podejmuje niezbędne środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające w celu zapobieżenia ich zmianie, utracie, przetworzeniu lub nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia 1999, dotyczącej ochrony danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami. Giant Mobile zapewnia całkowitą poufność i prywatność w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych.

Przygotowanie badań rynkowych i statystyk, marketing i preferencje dotyczące oferowanych usług. O ile nie wskazano inaczej, wysyłanie komunikatów handlowych zgodnie z postanowieniami art. 21.2 ustawy 34/2002 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego z dnia 11 lipca 2002, bez konieczności przekazywania danych osobowych stronom trzecim. Do zarejestrowania się jako użytkownik na stronach Giant Mobile wymagane jest dostarczenie niektórych danych (numeru telefonu lub adresu e-mail, numeru użytkownika i hasła), Giant Mobile może odmówić rejestracji osobie, która nie udostępnia takich danych. Ewentualnie wymagane będą dodatkowe informacje w celu zdefiniowania profilu użytkownika, na potrzeby oferowania określonych, dostosowanych do niego usług. W przypadku braku tych danych Giant Mobile nie odmówi dostępu do swojej strony internetowej, jednak oferowanie usług takim użytkownikom nie będzie możliwe.

UŻYTKOWNIK może w każdej chwili uzyskać dostęp do Twoich danych i korzystać z przywilejów określonych prawem i wymienionych poniżej: Zainteresowana strona ma możliwość odwołania swojej zgody lub odmówienia przekazywania swoich danych, jak również ma prawo wglądu, sprostowania i anulowania ich, i może dokonać tego drogą pisemną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na następujący adres: Giant Mobile Society SLU Avda. Arcadi Garcia Sanz, 19 - 1 A Vila-real (Castellón) 12540 HISZPANIA Telefon działu obsługi klienta: 020 3129 2986, adres e-mail: info@giant-mob.com. We wniosku należy załączyć następujące informacje: - Imię, nazwisko i identyfikator lub nazwa firmy, której ten wniosek w konkretnym przypadku dotyczy. - Uprawnienie, o które się ubiegasz i treść Twojego wniosku - Numer telefonu/adres e-mail, za pośrednictwem którego chcesz korzystać z tego uprawnienia - Adres do celów powiadamiania

9. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE:

Za pośrednictwem stron WWW/WAP firmy Giant Mobile bez wiedzy użytkownika nie są zbierane żadne dane osobowe ani nie są one przekazywane stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia go o takim zamiarze. Wszelką działalność związaną z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych związanych ze świadczeniem usług reguluje polityka prywatności zawarta w warunkach ogólnych świadczenia odpowiednich usług lub w konkretnych informacjach publikowanych na stronie, za pośrednictwem której wnosi się o świadczenie tych usług i ewentualne przekazywanie danych osobowych. Aby zaoferować najlepszą usługę za pośrednictwem stron Web/Wap oraz w celu ułatwienia ich użytkowania, analizowana jest liczba odwiedzonych stron, liczba odwiedzin, a także aktywność odwiedzających strony internetowe i częstotliwość ich wykorzystywania. Strony WWW/WAP firmy Giant Mobile wykorzystują pliki cookie. Są to małe pliki, które często są tworzone podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane w katalogu rejestracji plików cookie w każdym komputerze. Każdy plik cookie zawiera anonimowy i niepowtarzalny kod. Każda strona internetowa może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki użytkownika, jeśli jest to dozwolone zgodnie z ustawieniami przeglądarki, jednak w celu ochrony prywatności użytkownika przeglądarka przyznaje dostęp tylko do plików cookie, które sama wysłała do użytkownika, a nie do plików cookie, które użytkownik otrzymał z innych stron internetowych. 

Rozróżnia się dwa rodzaje plików cookie. „Stałe” pliki cookie, jak wskazuje ich nazwa, pozostają przez określony czas w komputerze użytkownika. Giant Mobile używa stałych plików cookie do gromadzenia informacji o korzystaniu ze stron internetowych i wykorzystywaniu ich w sposób opisany powyżej. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Drugi rodzaj plików cookie, pliki „sesyjne” są specyficzne dla danej sesji i są usuwane po opuszczeniu witryny przez użytkownika. Giant Mobile wykorzystuje „sesyjne” pliki cookie w następujących celach: do rejestracji informacji dostarczanych podczas korzystania z interaktywnego narzędzia na stronie internetowej; do rejestrowania danych użytkownika, gdy łączy się on z witryną; do gromadzenia informacji o korzystaniu ze stron internetowych zgodnie z zaleceniami. Również te pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Użytkownik może zawsze podjąć decyzję o zaakceptowaniu tych plików cookie w trakcie konfigurowania swojej przeglądarki (co zasadniczo pozwoli użytkownikowi akceptować wszystkie pliki cookie, odrzucić je lub poprosić przeglądarkę o informowanie o obecności pliku cookie). Więcej informacji na ten temat można uzyskać od producenta używanej przeglądarki. Po wyłączeniu plików cookie mogą nie działać niektóre opcje lub mogą nie być dostępne niektóre usługi Giant Mobile. Każda strona trzecia, na przykład reklamodawca, który umieszcza banery lub hiperłącza na stronach Giant Mobile, może również korzystać z plików cookie. Zostają zarejestrowane w nich reklamy wyświetlone wcześniej użytkownikowi. Te pliki cookie nie są umieszczane przez Giant Mobile, lecz przez firmę odpowiedzialną za reklamę. W związku z tym Giant Mobile nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych stron trzecich ani za ich wykorzystanie czy też wprowadzanie plików cookie przez strony trzecie. GIANT MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ LUB POLITYKĘ PRYWATNOŚCI PROWADZONĄ PRZEZ STRONY TRZECIE, GDY WITRYNA TYCH STRON TRZECICH JEST ZWIĄZANA POPRZEZ ŁĄCZE Z JEGO WŁASNĄ WITRYNĄ.

10. KONTAKT

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc do działu obsługi klienta: 020 3129 2986 lub wysyłając wiadomość na adres: info@giant-mob.com albo pocztą zwykłą do Giant Mobile Society SLU Avda. Arcadi Garcia Sanz, 19 - 1 A, 12540, Vila-real (Castellón).

11. REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

Rezygnację z subskrypcji możesz zgłosić

Za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@giant-mob.com

Dzwoniąc pod bezpłatny numer: 020 3129 298

Klikając przycisk Anuluj w portalu

W przypadku rezygnacji z subskrypcji użytkownik może wciąż korzystać z treści usługi w opłaconym czasie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © starchef.mobi

Wszelkie prawa zastrzeżone © starchef.mobi

Warunki i Zasady | Anulowanie